معرفی فروشگاه کتاب سلسلة الرضا.

انتشارات سلسله الرضا از آغاز فعالیت اساس کار خود را بر محور چاپ کتاب های عرفانی ، و خصوصاً تصوف سلسله شریفه رضویه نعمت اللهیه گنابادی قرار داده است . که مهمترین نمونه آن تعریب و ترجمه 40 جلد از کتاب قلزم یا اقیانوس بی کران معارف شیعی می باشد .